Tuen menetelmät

Oppimisympäristö

 • Istumapaikan vaihto
 • Häiriötekijäöiden karsiminen
 • Opetusryhmän vaihtaminen
 • Yhteisistä säännöistä sopiminen
 • Lisätyt työskentelytauot

Yhteistyö

 • Keskustelu huoltajan / avustajan / erityisopettajan / muiden opettajien kanssa
 • Tilanteen selvittäminen OHR:ssä
 • Asiantuntijapalveluiden käyttö

Oppimisen tukeminen

 • Tavoitteiden selkeä määrittely
 • Tukiopetus
 • Eriyttäminen
  • oppiaineksen laajuuden vaihtelu
  • etenemisnopeuden vaihtelu
  • vaikeusasteen vaihtelu
  • erilaiset työtavat
  • selkotekstit
  • E-kirjat
  • äänikirjat
  • aputyökalut (esim. tietokonepohjaiset ohjelmat)
 • Koulunkäyntiavustajan tuki
  • oppitunneilla
  • koetilanteissa
 • Samanaikaisopetus
 • Osa-aikainen erityisopetus
 • Pienryhmäopetus
 • Läksytuki
 • Palkitseminen
 • Oppilaanohjaus