Pienryhmä

Pienryhmän toiminnassa ovat lähtökohtana oppilaan yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet. Pienryhmässä työskentelee erityisopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Joustavien opetusjärjestelyiden myötä yhteistyötä tehdään koulun muunkin opetushenkilöstön kanssa.

  • Pieni ryhmäkoko (enintään 8 oppilasta) mahdollistaa yksilölliset oppimisjärjestelyt.
  • Opetus toteutetaan yksilö-, ryhmä-, koko pienryhmän työskentelynä sekä yleisopetuksen luokkienmukana.
  • Opetusjärjestelyiden onnistumista seurataan ja niihin tehdään muutoksia tarvittaessa.

Varhainen ja tehostettu tuki esikoululaiselle

Pienryhmässä annetaan tukea myös esikoululaisille, jotka hyötyvät pienestä opetusryhmästä. Tuen tarve voi olla esim. kielenkehityksessä, sosiaalisissa taidoissa tai impulsiivisuuteen liittyvissä erityistarpeissa.

Lapsi saa tehostetusti tukea tarvittaville alueille ja saa edetä omassa tahdissa.

Pienryhmä toimii lapsen kotiluokkana, ja opetuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä esikouluryhmien kanssa.

Lapselle laaditaan syksyllä oppimissuunnitelma, jonka toteutumisen seuranta tehdään keväällä. Pienryhmän tukea jatketaan tarvittaessa osa-aikaisena lapsen siirtyessä 1. luokalle yleisopetuksen kotiluokkaan.

Pienryhmä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kotiluokkana

Pienryhmä voi toimia kotiluokkana erityisen tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle, jolla on tarve laajaan yksilölliseen koulunkäynnin suunnitelmaan ja oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Oppilaalle laaditaan syksyllä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka seuranta tehdään keväällä.

Tavoitteena on myös harjoitella isommassa ryhmässä opiskelua aina, kun se on oppilaan edistymisen kannalta järkevää. Oppilas voidaan siis integroida yleisopetuksen opetusryhmään, silloin luokan- tai aineenopettaja vastaa oppiaineen opetuksesta ja arvioinnista.

Yleisopetuksen kotiluokasta pienryhmän tunneille

Pienryhmässä järjestetään koulunkäynnin tukea myös oppilaille, joilla on kotiluokkana yleisopetuksen luokka.

Yleisopetuksen opetussuunnitelma tai iso ryhmäkoko kokoaikaisena voi olla liian haastava, jolloin oppilas voi käydä opiskelemassa pienryhmässä vain joitakin oppiaineita esim. matematiikkaa tai äidinkieltä.