Tukipalvelut

TUEN KOLMIPORTAISUUStuen portaat

Yleinen tuki

 • kuuluu kaikille oppilaille
 • korostuu ennaltaehkäisevä tuki
 • opettaja huolehtii oppilaiden tarpeiden huomioon ottamisesta opetuksessa

Tehostettu tuki

 • annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä yleisen oppimäärän tavoitteiden saavuttamiseen
 • vahvempaa, pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa kuin yleinen tuki
 • tavoitteena ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista
 • oppilaan omat tavoitteet, tukitoimet ja yhteistyö kirjataan oppimissuunnitelmaan
 • oppimissuunnitelman suunnittelu perustuu pedagogiseen arvioon

Erityinen tuki

 • voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja
 • koskee oppilaita, joille tehostettu tuki ei ole riittävä yleisen oppimäärän tavoitteiden saavuttamiseksi
 • tuen tarvetta arvioidaan ja tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa
 • oppilaan tilanteesta laaditaan pedagoginen selvitys, jonka perusteella tehdään päätös erityisen tuen aloittamisesta
 • tuki toteutetaan henkilökohtaisen oppimisen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti

Erityisen tuen päätös annetaan tiedoksi huoltajille ja siihen liitetään valitusosoitus. Erityisen tuen päätös on määräaikainen hallintopäätös, joka tarkistetaan toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä ja aina tarvittaessa.