Oppilashuoltoryhmä

Lumijoen peruskoulun oppilashuoltoa koordinoi moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet tekevät käytännön yhteistyötä oppilaan, hänen huoltajiensa ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Oppilashuoltoryhmän toimintaa kuvaavat avoimuus, suorat kontaktit ja kasvokkain tapaaminen.

Rehtorilla on päävastuu oppilashuollosta ja oppilashuoltoryhmän johtamisesta.Oppilashuoltoryhmään kuuluvat lisäksi laaja-alaiset erityisopettajat, koulukuraattori-sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaaja ja psykiatrinen erityissairaanhoitaja.

Tarvittaessa oppilashuoltoryhmään voidaan kutsua luokanopettaja tai –valvoja, koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, koululääkäri, perhetyöntekijä tai nuorisotyöntekijä. Huoltajat, joiden lasten asioita käsitellään oppilashuolto-työryhmässä, kutsutaan osallistumaan kokoukseen.    

Kun oppilas tarvitsee oppilashuollon tukea, oppilashuoltotyöryhmässä määritellään:

  • toimenpiteet ja tukitoimet (miten toimitaan, kuka toimii)
  • seuranta
  • mahdollinen konsultaatiotarve

Salassapito

Oppilashuoltoryhmässä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia. Vain asian käsittelyyn liittyvät ja siitä osallisena olevat henkilöt saavat tietää käsiteltävästä asiasta. Asiaan liittyville, sen käsittelyn ulkopuolisille henkilöille voidaan vanhempien ja oppilaan luvan perusteella ilmaista toivottuja toimenpidekäytäntöjä hyvän kasvun ja oppimisen mahdollistamiseksi.

Opetustoimen palveluksessa olevat ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 25 §).