Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyölle etsitään luontevia tapoja yhdessä huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyötä ovat vanhempainillat, vanhempaintoimikunta, arviointikeskustelut, sähköinen yhteydenpito, erilaiset teematapahtumat jne.

Koulun oppilashuollossa korostetaan yhteistyötä vanhempien kanssa silloin, kun oppilas tarvitsee tukitoimia oppimisen ongelmatilanteissa ja opetuksen nivelvaiheissa. Koulu tiedottaa vanhempia ja antaa mahdollisuuden osallistua oppilashuoltoryhmään oman lapsen asioiden käsittelyssä.

Huoltaja ja oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja seuraa oppilaan poissaoloja. Jos poissaolojen määrä edelleen lisääntyy, asia käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä. Poissaolojen määrän edelleen kasvaessa oppilaan asia käsitellään moniammatillisesti.

Ongelma- ja kurinpitotilatilanteissa koululta otetaan yhteyttä kotiin. Toistuvasta oppilaan häiriökäyttäytymisestä huoltaja kutsutaan koululle yhteiseen palaveriin. Koululla on käytössä Wilma -merkinnät, muistutukset ja jälki-istunnot.

Oppilaan poissaolojen seurantaohje, välineenä Wilma-järjestelmä

Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki
 • opettajan ja huoltajien normaali yhteydenpito oppilaan asioissa
50 
poissaolotunninraja ylittyy lukukauden aikana
70 
poissaolotunninraja ylittyy        lukukauden aikana
100 
poissaolotunninraja ylittyy lukukauden aikana
 • oppilaan tilanteen kartoitukseen mukaan kuraattori ja terveydenhoitaja

seuranta ja toimenpiteet

 • oppilaan tilanne
  oppilashuoltoryhmään
 • oppilaan tuen suunnitelma
 • mukana suunnittelussa: oppilas ja perhe, asiantuntijasopimuksen mukaan: kuraattori, perhetyöntekijä, psyk. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, koululääkäri, oppilaanohjaaja, erityisopettaja, luokanopettaja/valvoja, rehtori

seuranta ja toimenpiteet

 • lisätuen suunnittelu moniammatillisesti

seuranta ja toimenpiteet

 • huoltaja ja luokanopettaja/-valvoja seuraavat oppilaan poissaoloja aktiivisesti
 • huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle: soitto, tekstiviesti, Wilma-merkintä, email-  
 • jokaiseen oppilaan poissaoloon on saatava huoltajalta selvitys, tarvittaessa kutsutaan huoltaja koululle (suunnitellaan tehostettu/erityinen tuki)
 • tukiopetusta annetaan tarvittaessa oppilaan sairauden tai muun tilapäisen hyväksyttävän poissaolon vuoksi

Rehtori:

 • vastaa, että kodin ja koulun yhteistyö toteutuu opetussuunnitelman ja lukuvuoden työsuunnitelman edellyttämällä tavalla
 • tiedottaa huoltajille koulun toiminnasta
 • vastaa koulun oppilashuollosta
 • päättää erityisen tuen antamisesta

Erityisopettaja:

 • antaa osa-aikaista erityisopetusta ja samanaikaisopetusta
 • huolehtii oppimisen kartoituksista (seulat, testit)
 • etsii menetelmiä ja ratkaisuja oppimisen haasteisiin yhdessä opetushenkilöstön ja vanhempien kanssa
 • arvioi luokan kertaamisen tarpeen yhdessä rehtorin ja luokanopettajan / luokanvalvojan kanssa
 • osallistuu pedagogisten asiakirjojen laatimiseen
 • ohjaa tarvittaessa oppilaan asiat oppilashuoltotyöryhmään
 • tiedonsiirto erityisesti nivelvaiheissa (esim. opettajanvaihdos)

Luokanopettaja/aineenopettaja/luokanvalvoja:

 • seuraa oppilaan hyvinvointia ja pitää yhteyttä huoltajiin
 • arvioi oppimista ja työskentelyä jatkuvasti (tuntityöskentely, kokeet, läksyt)
 • havainnoi luokan ryhmädynamiikkaa (mm. kiusaaminen)
 • puuttuu poissaoloihin ja sääntörikkomuksiin
 • ohjaa tarvittaessa oppilaan asiat oppilashuoltotyöryhmään
 • arvioi luokan kertaamisen tarpeen yhdessä rehtorin ja erityisopettajan kanssa
 • tiedonsiirto nivelvaiheissa (esim. opettajanvaihdos)
 • osallistuu pedagogisten asiakirjojen laatimiseen

Koulunkäynninohjaaja:

 • seuraa oppilaan hyvinvointia ja tiedottaa havainnoista opettajaa
 • tukee oppilasta koulunkäynnissä, oppimisessa ja kuntoutuksessa
 • puuttuu poissaoloihin ja sääntörikkomuksiin
 • osallistuu tarvittaessa oppilashuollollisiin tapaamisiin